Editorial: Kingdom of an outcast

NL
GeĆÆnspireerd door de outsider art, was de zoektocht naar verschillende ā€œoutcastsā€ de start van mijn collectie. Kunstenaars die tot de Outsider art behoren leven vaak aan de marge van de samenleving en creĆ«ren hun eigen wereld en realiteit. Zoals BedoeĆÆenen en zwervers hebben zij allen gemeen outcasts te zijn van de maatschappij. De spullen die zwervers meedragen om hen warm te houden in koude nachten, inspireerde mij voor de volumineuze vormen van de collectie. Het overdadige borduurwerk en handwerk is een gemeenschappelijk element bij de kleding van de BedoeĆÆenen en vele van de textiele werken van outsider kunstenaars. Bij outsider kunstenaars vaak toegepast op een imperfecte manier met een vrije interpretaties van de handwerktechnieken. Deze karakteristiek, naast de drukke visuele beeldtaal, zijn enkele elementen die verwerkt zijn in de collectie. Last but not least mijn muze Renske, ook een outcast, maar iemand die daar geen problemen mee heeft om er een te zijn. Ze doet haar eigen ding op haar geĆÆsoleerde plek waar ze woont, zonder er problemen van te maken wat anderen van haar vinden. Het is deze persoon die ik wou neerzetten, een zelfbewuste outcast, misschien niet geaccepteerd door zijn/haar omgeving, maar king of their own world.

ENG
Inspired by outsider art, I have started my collection by searching for several kinds of outcasts. Artists who belong to outsider art live on the margin and create their own world. Just like Bedouins and wanderers they are all outcasts in society. The stuff that wanderers take with them to warm them in cold nights, inspired the voluminous forms of the collection. The elaborated embroidery and handwork are common elements in the clothing of the Bedouins and in many textile works of outsider artists. Outsider artists use it often in an imperfect way with free interpretation of handwork techniques. This characteristic, next to the very crowded visual language, are some things I also wanted to incorporate in the collection. Finally my muse Renske is also an outcast, but one who does not mind to being one. She does whatever she wants in her isolated place where she lives,. This is the kind of person I wanted to show, a self-conscious outcast, maybe not accepted by their environment, but king of their own world.

Designs: Sarah De Geyter
Photography: Guillaume Decock
Models: Sara Scarlet, Nick Verstappen, Menno Vandamme
Mua: Liesbeth Carlier